Γραμμικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Βασικός στόχος της εκπαιδεύσεως στο Γραμμικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο είναι η ανάπτυξη της Τεχνικής και Παραστατικής αντιλήψεως του εκπαιδευομένου καθώς και η ανάπτυξη στοιχειωδών συνθετικών ικανοτήτων, πέραν των διαφόρων τεχνικών σχεδιάσεως και του εν γένει τρόπου παρουσιάσεως των σχεδίων.

Η εκπαίδευση στο Γραμμικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο καλύπτεται από εκτενή θεωρία και ειδικά επιλεγμένες εφαρμογές, διαιρείται δε στα ακόλουθα στάδια με το εξής περιεχόμενο:

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Χρήση των πάσης φύσεως οργάνων και υλικών σχεδιάσεως.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΙΚΟ ΣΚΙΤΣΟ
Το Αρχιτεκτονικό Σκίτσο και η σημασία του στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση και γενικά σαν “γλώσσα” περιγραφής και συνεννοήσεως.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
α) Η κλίμακα στο σχέδιο και η χρήση της.
β) Απαιτούμενα σχέδια για την πλήρη απεικόνιση του έργου της Αρχιτεκτονικής μέσω των σχεδίων της
(Τοπογραφικό, Γενική Κάτοψη, Κάτοψη, Τομές, Όψεις, Σχέδια Λεπτομερειών κ.λ.π)
γ)Σχεδίαση γραμμάτων και τιτλοφόρηση σχεδίων.
δ)Σχεδίαση αριθμών και διαστασιολόγηση σχεδίων.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Η έννοια της συνθέσεως γενικά και ο ρόλος της στην Αρχιτεκτονική ειδικότερα, αλλά και γενικότερα όπου αυτή απαιτείται.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Η έννοια και ο ρόλος της Διακοσμητικής Συνθέσεως και η εφαρμογή της στην Αρχιτεκτονική αλλά και όπου αυτή απαιτείται.